1. Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnymi poriadkami Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"), zákonom Slovenskej republiky č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov,  zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom Slovenskej republiky č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov (ďalej len ako „osobné údaje“):

  • Meno a priezvisko
  • Adresa fakturačná a dodacia
  • Názov spoločnosti
  • Identifikačné číslo a daňové identifikační číslo
  • E-mail
  • Telefónne číslo

3. Návštevou internetových stránok našej spoločnosti nám taktiež oznamujete osobné údaje o vašej IP adrese, polohe, prehliadači, systému alebo rozlíšení obrazovky. Tieto osobné údaje sú získavané prostredníctvom webových analýz Google a slúžia iba pre našu potrebu za účelom analýzy a zlepšovania našich služieb. Keďže sú tieto údaje získavané a spracovávané za účelom našich oprávnených záujmov, nie je požadovaný váš súhlas s týmto spracovávaním. Právnym základom pre toto spracovanie je nutnosť pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Viac o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete v ich zásadách.

4. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6.1. Zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru budú poskytnuté údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.

7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobne údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutí informácie.